https://www.yaara-shadur.co.il

קורס מעגל השינוי והראיון המוטיבציוני

קורס בן שני מפגשים של חמש שעות 

על מנת לגייס את המטופל לשיתוף פעולה מיטבי, יש צורך ליצור עימו קשר מקדם המבוסס על אמון, הבנה ומטרות משותפות.

לפעמים המטופל והמטפל מדברים משני מקומות שונים ואז לא מתקיים מפגש אמיתי המוביל לשינוי.

בהשתלמות חוויתית ומלאת ידע תלמדו :

  • את הדרך לתקשורת מוטיבציונית – היכרות עם מודלים טיפוליים ליצירת קשר וקביעת מטרות משותפות וברות השגה.
  • את מודל מעגל השינוי של פרוצ'סקה ודקלמנטה ואבחנה של המטופל על פיו.
  • עקרונות בלמידת מבוגרים.
  • יסודות הריאיון המוטיבציוני ויישומם.

בסיום הקורס תוכלו:

לתאר 3 מודלים ליצירת קשר טיפולי מקדם.

למנות את שלבי מעגל השינוי ומשמעותם.

לזהות את מיקום המטופל במעגל השינוי.

להסביר את תפקיד המטפל בכל שלב משלבי המעגל השינוי.

לקבוע מטרות טיפול.

לזהות חסמים, מעקבי שינוי ומלכודות.

הקורס כולל:

הרצאות פרונטאליות

תרגילים

סימולציות עם שחקנית.