https://www.yaara-shadur.co.il

עיבוד רגשי ב DvT

עיבוד חווית לידה

DvT הינו מודל טיפול בדרמה תרפיה העוסק גם בעיבוד חוויות.
המודל מתייחס לזיכרון של חוויה כאל "אז" שקורה "עכשיו" כלומר – הזיכרון אינו מופרד מהעכשיו ויוצר תחושת סיכון, חוסר שליטה וחוסר יציבות בעולם שעשויים להעצים חרדה ומצוקה.
מטרת הטיפול ב DvT אינה לייצב את העולם אלא לייצר תחושת ביטחון (שיווי משקל דינאמי) המאפשר לחיות עם סיכון "להגיש בנוח בשייט על פני מים סוערים".
המרחב הדרמתי מאפשר העלאת הזיכרונות במרחב בטוח, והמשחק עם הזיכרונות מונע הדחקה ודיסוציאציה (התנתקות) מהם.
ב DvT אני היא "האחר" המאפשר לך הסתכלות אחרת על דברים ובחינתם. את יכולה לבחור "תפקיד" במשחק וכך התכנים איתם את באה עוברים טרנספורמציה ההופכת אותם למשהו אחר. מטרת המשחק אינה רק להעצים אלא בעיקר לתת עוד אפשרויות.
בשונה מטיפול רגשי המתבסס על שיח, ב DvT לא "מדברים על…" אלא "משחקים את…".
הדבר מאפשר בחינת חווית הלידה מנקודות שונות תוך התייחסות לתמות חוזרות מכיוונים שונים.
מרחב המשחק מאפשר התרחבות ויוצר שינוי בסכמות קיימות. דבר זה מאפשר בחינה מחודשת המקנה מימדים שונים לכל סיטואציה. התבוננות והתמודדות עם המימדים השונים מקנה שיווי משקל דינאמי המוביל ליכולת התמודדות טובה יותר עם הזיכרון מחווית הלידה.

עיבוד חווית טיפולי פריון

טיפול רגשי בגיל המעבר